1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Csorba József

Csorba József 1789. januarius 9-én született Nagyszőlősön, Ugocsa megyében „szegény szülőktől — mint autobiographiai jegyzeteiben írva hagyta —, kik noha betűt sem ismertek, mégis mind őt, mind testvéreit iskolába járatni és magoktól megvonva is, illendően nevelni el nem múlatták". A gymnasialis és philosophiai tanfolyamnak Mármaros-Szigeten végezése után Csorba Debreczenbe, s innen Sáros-Patakra ment törvényt hallgatni, de hajlama őt legkivált az orvosi tudományokhoz vonzván, 1811. ősszel Pesten az orvosi tanfolyamot elkezdette s 1816-ban be is végezte. Az orvostudori oklevél elnyerése után 1817-ben Somogy megye rendes orvosává neveztetett ki. „Ezen nagykiterjedésű megyében — mondja feljebb idézett autobiographiai jegyzeteiben húsz évvel később magáról — gazdag alkalmam volt erőmet kifejteni oly sikerrel, hogy mind becsületem, mind vagyonom, mind politikai helyeztetésem egy, a legszerencsésb orvosokéi közül.” 1834-ben jószágrészt Szakácsiban s azzal magyarországi nemességet nyert. Még tizenkét évig működött Somogyban mint megyei orvos, s aztán hivataláról lemondván Pestre költözött, hol 1858. november 23-án meghalt. A Tudományos Gyűjteményben és az Orvosi Tárban megjelent dolgozatai (amabban Lenhossék Physiologiájának recensiója és „szabad észrevételek Hahneman tudományára", emebben az „anyarozsról" s a „nátha-hurutról"), s 1829-ben megjelent „Hygiastikája" 1832. martius 9-én az Akademia levelező tagságát szerezték meg neki. Nyomtatásban megjelent későbbi munkái: „Észrevételek az éghajlatnak s más természeti okoknak befolyásáról az emberre, Falconner Vilmos után, jegyzésekkel és bővítve" (Pest, 1833); „Észrevételek az álladalmi egészség rendezéséről hazánkban" (Pécs, 1848); „Somogymegye ismertetése" (Pest, 1857); „Emlékbeszéd Bene Ferencz r. t. felett" (M. Akad. Értesítő, 1858. VIII. sz.). A pokolvarról írt pályamunkája az Akademia által jutalomra méltattatott. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár