1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések

Angyalffi Mátyás Arányi Lajos Asbóth Lajos Asbóth Lajos Bártfay László Bölöni Farkas Sándor Baintner János Balásházy János Balogh Kálmán Baricz György Batsányi János Beöthy Leó Beély Fidél József Benkő Dániel Berzsenyi Dániel Bolyai Farkas Bresztyenszky Adalbert Buczy Emil Budai Ézsaiás Császár Ferencz Csécsy Nagy Imre Csató Pál Csorba József

Balásházy János

Balásházy János született 1797-ben martius 6-dikán S.-A.-Újhelyen, Zemplénben, hová családja Erdélyből szakadt. Iskoláit szülővárosában, Patakon, Lőcsén járá, Kassán bevégzé. 1816-ban Keszthelyre ment a georgikoni előadások hallgatására. 1827-ben Zemplén tisztújítása alkalmával szolgabírónak választatott, mely hivataláról lemondván, gróf Vay Ábrahám jószágainak igazgató tisztévé lett, s Debreczenben telepedett le. Az Akademia igazgató tanácsa őt még 1830-ban nov. 17-dikén nevezé ki rendes taggá a természettudományi osztályba „gazdaságtudományi munkáiért, melyekben egyszersmind földieinek a veszteglésből felriasztása iránt sükeresen emelt szót”. Nyomtatásban megjelent főbb munkái így következnek: 1. Gyűjtemény a juhtenyésztésről (két kötet, Kassa, 1827); 2. Tanácsolatok a honi mezei gazdák számára (S.- Patak, 1829. – a Dercsényi Pál-féle jutalommal díjazott pályamű); 3. Okos Gazda (Pest, 1830., 2. kiadás: 1833); 4. Az adó és még valami (Pest, 1830., 2. kiadás: 1833); 5. A felső magyarországi zendüléseknek történeti leirása (Pest, 1832. – a szerző a zendülés lecsillapítására kiküldött Zemplén megyei bizottság tagja volt); 6. Újabb tapasztalások a juhtenyésztés tárgyában (S.-Patak, 1833); 7. A háztartás és mezei gazdaság tudománya (két kötet, Debreczen, 1838–9); 8. Elárult pályamunka (Debreczen, 1842); 9. Debreczen a mint van (Debreczen, 1844); 10. Politikai és státusgazdasági nézetek (Debreczen, 1847); 11. A pinczegazdászatról, borkereskedésről sat. (Pest, 1856). – Ezeken kívül számos kisebb dolgozat (köztük emlékbeszéde Angyalffy Mátyás felett az Akad. Évkönyvekben) és – harczra kész lévén mindig – számos polemia időszaki iratainkban. Meghalt 1857-ben nov. 19-dikén. 
  Forrás: Régi Akadémiai Levéltár